Dla kogo i na co kredyt refinansowy

Dla kogo i na co kredyt refinansowy

Foto ze strony www.wired.com

Kredyty refinansowe stały się popularne na polskim rynku produktów bankowych w 2005 roku. Kredyt tego typu ściśle łączy się z kredytem hipotecznym, nietrudno, zatem zauważyć korelację między coraz bardziej rozszerzającą się ofertą rynkową kredytów zaciąganych na cele mieszkaniowe, a refinansowaniem ich. W 2005 r. Polacy na wyżej wymienione cele pożyczyli około 24 miliardy zł – rok ten uznawany jest przez ekonomistów za przełomowy na rynku kredytów refinansowych, liczba zaciągniętych kredytów tego typu była aż 60 proc. wyższa niż w roku 2004. Należy się spodziewać dalszego rozwoju rynku kredytów refinansowych – wskazują na to dane z innych państw, jeżeli wartość zaciągniętych przez Polaków kredytów hipotecznych stanowi ok. 5 % PKB, w strefie euro wynosi ona aż 34%. W Wielkiej Brytanii kredyty mieszkaniowe stanowią niemal 70% PKB. Skala porównawcza wskazuje, jaki jest potencjał rozwojowy kredytów finansujących inwestycje mieszkaniowe.

Opisując zasady kredytowania związane z procedurą refinansowania należy również zaznaczyć, że samo refinansowanie może dotyczyć nie tylko osób fizycznych, ale również osób prawnych – niektóre banki posiadają w swojej ofercie kredyty refinansowe dla firm, które w znaczny sposób przyczyniają się do zachowania płynności płatniczej oraz finansują bieżącą działalność gospodarczą. Chociaż kredyt refinansowy niemal utożsamiany jest z kredytem mieszkaniowym należy również zauważyć, że coraz bogatsza oferta rynkowa zawiera także propozycję kredytów refinansowych innych, np. samochodowych. Wreszcie, nie możemy również zapominać, że w obiegu finansowym funkcjonuje jeszcze jeden rodzaj kredytów refinansowych – przeznaczonych dla banków, których udziela bank centralny, w Polsce – Narodowy Bank Polski. Niemniej, najbardziej charakterystyczne są kredyty refinansowe związane z kredytami mieszkaniowymi, hipotecznymi.

Dla kogo kredyt refinansowy jest atrakcyjny?

– Dla spłacających kredyt mieszkaniowy zaciągnięty kilkanaście miesięcy temu lub dawniej(do 24 miesięcy) – rata kredytu jest zdecydowanie niższa, można również skrócić okres spłaty kredytu;
– Dla spłacających kilka kredytów – kredytobiorca może być obciążony nie tylko kredytem mieszkaniowym, ale również np. samochodowym, konsumpcyjnym. Kredyt refinansowy pełni tutaj funkcję konsolidacyjną, można „nim” spłacić także pozostałe zobowiązania, m.in. dzięki temu, że jego oprocentowanie jest bardzo korzystne. Istotne jest to, żeby suma wszystkich zobowiązań nie przekroczyła wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu refinansowego;
– Dla potrzebujących gotówki na inne cele – mogą to być zupełnie dowolne cele, np. remont mieszkania, ale również np. zakup samochodu.

Należy pamiętać, że w przypadku zapotrzebowania kredytobiorcy na gotówkę na spłatę innych zobowiązań niż kredyt mieszkaniowy bank udzielający kredytu refinansowego stosuje procedurę, która ma charakter zabezpieczający, najpierw wypłaca pieniądze, które służą do spłaty kredytu mieszkaniowego, ta pierwsza transza pieniędzy wpłacana jest na rachunek obsługi starego kredytu bezpośrednio po podpisaniu umowy i złożeniu w sądzie wniosku o wpisanie hipoteki. Druga część kredytu wypłacana jest dopiero wówczas, gdy poprzedni bank przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie zadłużenia oraz po złożeniu w sądzie wniosku o wykreślenie hipoteki, co jest warunkiem niezbędnym, ponieważ „stara” hipoteka stanowi zabezpieczenie pierwotnego zobowiązania kredytowego.


Procedurze refinansowania mogą podlegać m.in.:
– Zakup, budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja, rozbudowa i nadbudowa (dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, dom jednorodzinny lub wielomieszkaniowy, lokal mieszkalny wbudowany w dom jedno – lub wielorodzinny ( wielomieszkaniowy ), przeznaczony na wynajem, lokal użytkowy wolnostojący lub wbudowany ( jak wyżej)
– Zakup działki budowlanej.
– Zmiana lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
– Zmiana wkładu mieszkaniowego w przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego.
– Kaucja – zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
– Przebudowa pomieszczeń lub budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne
– Zmiana lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa na prawo odrębnej własności.

Przeczytaj również :