Sposoby zaskarżania orzeczeń – jak się odwołać od wyroku ?

Sposoby zaskarżania orzeczeń

Foto ze strony www.azs.p.lodz.pl

Podejrzewam, że spora grupa przedsiębiorców miała taka nieprzyjemną sytuację, że listonosz doręczył im nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny albo do drzwi zapukał komornik….Co robić, aby nie stracić możliwości obrony swoich praw? Zaskarżyć orzeczenie jeżeli jest ku temu podstawa.

Jakie mamy rodzaje środków zaskarżenia w przypadku orzeczeń, które zapadają na posiedzeniach niejawnych (bez przeprowadzania rozprawy, bez obecności stron)?

1/ ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY

Jest to środek zaskarżenia przysługujący pozwanemu, przeciwko któremu wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Termin do wniesienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania nakazu(od daty podpisania zwrotnego potwierdzenia odbioru ). Dotrzymanie terminu jest bardzo ważne, ponieważ jest to pierwsze kryterium sprawdzane po odnotowaniu zarzutów.

Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

Jeżeli przesłany wraz z nakazem pozew wniesiono na urzędowym formularzu, także wniesienie zarzutów wymaga zachowania tej formy.

Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.

Jeżeli pozwany nie wniesie zarzutów co do całości lub części nakazu,wówczas nakaz staje się prawomocny i  ma skutki prawomocnego wyroku, co oznacza, że po nadaniu mu klauzuli wykonalności może stanowić podstawę egzekucji.

W przypadku prawidłowego wniesienia zarzutów nakaz zapłaty nie traci mocy, jednakże przewodniczący wyznacza rozprawę.Po zakończeniu postępowania wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Od tak wydanego wyroku przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.

2/ SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

Środek zaskarżenia, który przysługuje pozwanemu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Wnosi się go, podobnie jak zarzuty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty. Tak naprawdę jedyną istotną różnicą w porównaniu z zarzutami jest fakt utraty mocy przez nakaz zapłaty po skutecznym wniesieniu sprzeciwu. W konsekwencji sędzia wyznacza termin rozprawy i orzeka w formie wyroku.

3/ SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO

W postępowaniu sądowym w trybie zwykłym, po wniesieniu przez powoda pozwu do sądu, odpis pozwu zostaje doręczony pozwanemu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu pozwu. Jeżeli pozwany nie odpowie na pozew w tym terminie, sąd wyda na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny. Odpis wyroku zaocznego zostanie pozwanemu doręczony z pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie 7 dni. Jeżeli pozwany w tym terminie nie zaskarży tego orzeczenia, stanie się ono prawomocne.

4/ ZAŻALENIE na postanowienie

Termin do wniesienia zażalenia wynosi  7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.  Zażalenie jest środkiem odwoławczym od postanowień nie rozstrzygających co do istoty sprawy, lecz w kwestiach procesowych (formalnych). Wnoszone jest do sądu wyższej instancji od postanowień kończących postępowanie w sprawie i od innych postanowień, jeśli przepis szczególny tak stanowi a także zarządzeń sądu i przewodniczącego szczegółowo oznaczonych.

Zażalenie kieruje się do sądu drugiej instancji, ale wnosi się je do sądu pierwszej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie (częstym błędem stron jest wnoszenie zażalenia wprost do sądu drugiej instancji, co zazwyczaj kończy się uchybieniem terminu). Sąd pierwszej instancji odrzuci zażalenie niedopuszczalne, spóźnione lub dotknięte brakami nie usuniętymi przez stronę mimo wezwania. Odrzucenie następuje w drodze postanowienia, wydanego na posiedzeniu niejawnym, na które również służy zażalenie.

Po wniesieniu zażalenia sąd pierwszej instancji doręcza jego odpisy pozostałym stronom (uczestnikom), po czym przedstawia akta sprawy z zażaleniem sądowi drugiej instancji. Każda z pozostałych stron może wnieść odpowiedź na zażalenie wprost do sądu drugiej instancji. Sąd drugiej instancji rozstrzyga o zażaleniu postanowieniem (co do zasady – niezaskarżalnym), wydawanym na posiedzeniu niejawnym, które z urzędu uzasadnia, po czym doręcza stronom odpisy swego postanowienia i zwraca akta sądowi pierwszej instancji.

Jeżeli zażalenie jest oczywiście uzasadnione lub zarzuca zaskarżonemu postanowieniu wydanie w warunkach nieważności, sąd pierwszej instancji może na posiedzeniu niejawnym, nie przedstawiając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby rozpoznać sprawę na nowo. Od nowo wydanego postanowienia również służy stronom zażalenie.

OPŁATY:

– od zarzutów- równowartość 3/4 opłaty od pozwu
– od sprzeciwu od wyroku- 1/2 opłaty od pozwu
– od sprzeciwu od nakazu zapłaty- nie pobiera się opłaty

Przeczytaj również :